Windlesham​ Society.
Windlesham​ Society.

Response from the descendants of Henry Pieg-Leschallas of Highams Hall